ഉത്പാദന പ്രക്രിയ

原材料
拉丝
冷镦
光球

അസംസ്കൃത വസ്തു

വയർ ഡ്രോയിംഗ്

തണുത്ത തലക്കെട്ട്

ഫോട്ടോസ്ഫിയർ

热处理
硬磨
分选
初研 精研

ചൂട് ചികിത്സ

കഠിനമായി പൊടിക്കുന്നു

അടുക്കുന്നു

പ്രാരംഭ ഗവേഷണവും തീവ്രമായ ഗവേഷണവും

清洗
光电
终检
包装

വൃത്തിയായി

ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി

അവസാന പരിശോധന

പാക്കിംഗ്