ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു

40X显微镜
100X 显微镜
TESA 电子测量仪器
金相组织测仪

40x മൈക്രോസ്കോപ്പ്

100x മൈക്രോസ്കോപ്പ്

ടെസ ഇലക്ട്രോണിക് അളക്കൽ ഉപകരണം

മെറ്റലോഗ്രാഫിക് ഘടന ടെസ്റ്റർ

0.1um三针仪
0.2um三针仪
压碎试验机
盐雾试验设备

0.1 ഉം മൂന്ന് സൂചി ഉപകരണം

0.2um മൂന്ന് സൂചി ഉപകരണം

ചതച്ച യന്ത്രം

സാൾട്ട് സ്പ്രേ ടെസ്റ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ

硬度计
圆度仪
振动仪

കാഠിന്യം പരീക്ഷകൻ

റ ound ണ്ട്നെസ് മീറ്റർ

വൈബ്രോമീറ്റർ